fjrigjwwe9r4tbl_content:content

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden leveranciers


artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


gebruiker: Leverancier


wederpartij: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.


artikel 2

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van gebruiker, alsmede op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.


Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden door gebruiker wanneer dan ook toegepast of toegestaan, dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden.


Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de wederpartij van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door gebruiker uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.


Artikel 3

Aanbiedingen

Een aanbieding van gebruiker wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en de wederpartij kan (gaan) duiden, kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Artikel 4

Aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand tussen gebruiker en de wederpartij indien de wederpartij een aanbieding van gebruiker per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert.


Artikel 5

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. De wederpartij is de prijs verschuldigd die gebruiker in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de wederpartij heeft medegedeeld.


Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van gebruiker, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van gebruiker zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van gebruiker niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, verklaart de wederpartij zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door gebruiker aan de wederpartij middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.


artikel 6

Aflevering

De door gebruiker (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens gebruiker, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van gebruiker.


Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).


Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door gebruiker niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is gebruiker gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de wederpartij daartoe door gebruiker in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van gebruiker om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door gebruiker voortduurt, door de wederpartij van gebruiker geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl gebruiker gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.


artikel 7

Transport

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door gebruiker, zonder dat gebruiker hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.


artikel 8

Betaling

Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening.

Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is huurkoop mogelijk indien de wederpartij voldoet aan de door gebruiker en de door gebruiker geselecteerde kredietverstrekker gestelde voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de koopsom bij vooruitbetaling verschuldigd.


De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.

Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.


artikel 9

Aansprakelijkheid

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege gebruiker van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door gebruiker ingeschakelde derden, tenzij gebruiker opzet of grove schuld kan worden verweten.


Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is gebruiker in ieder geval nimmer aansprakelijk:voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor

andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;

voor schade door geleverde software;

voor schade ten gevolge van niet-millenniumbestendigheid;

voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;

voor schade veroorzaakt door medewerkers van gebruiker en/of door haar ingeschakeld derden,

door welke oorzaak dan ook ontstaan;

voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.


In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de wederpartij door het verzuim van gebruiker geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door gebruiker dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van gebruiker uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.


artikel 10

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in he